ដែនកំណត់បច្ចុប្បន្ន

  • Current limiter YAS

    ដែនកំណត់បច្ចុប្បន្ន YAS

    ដែនកំណត់បច្ចុប្បន្នជាកម្មសិទ្ធិរបស់វិស័យអគ្គិសនីជាឧបករណ៍ពិសេសប្រើសម្រាប់កំណត់ចរន្តលក្ខណៈរបស់វាគឺថាវាមានស្នូលក្រវ៉ាត់ស្តង់ដារវាជាស្នូលនៃរបៀបដែលខ្សែភ្លើងស្នូលស្ពាន់គ្របដណ្ដប់វាជាស្នូលស្ពាន់។ កញ្ចប់ប្លាស្ទិកមានចម្ងាយចន្លោះវេនតាមអ៊ិនធរណេតរៀងៗខ្លួនតំឡើងចំណុចប្រទាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលចំណុចប្រទាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះធម្មតានិងចំណុចប្រទាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលភ្លើង។