ស៊ីឡាំងទំហំធុនមធ្យម

  • Medium standard cylinder YMU

    ស៊ីឡាំងស្តង់ដារមធ្យម YMU

    ស៊ីឡាំងស្តង់ដារសមស្របសម្រាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ឧបករណ៍ដកធូលីនៅលើស៊ីឡាំងទូទៅដែលគាំទ្រការប្រើប្រាស់សន្ទះលើកនិងសន្ទះជីពចរអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។