មីនីស៊ីឡាំង

  • Miniature oscillating cylinder YCRJ

    ស៊ីឡាំងយោលខ្នាតតូច YCRJ

    ស៊ីឡាំងយោលគឺជាឧបករណ៍បំលែងចរន្តអគ្គិសនីដែលប្រើស៊ីឡាំងបង្រួមខ្យល់ដើម្បីរុញច្រានទិន្នផលដើម្បីបង្កើតចលនាវិលវិលក្នុងជួរមុំជាក់លាក់។ ប្រើសម្រាប់បើកនិងបិទវ៉ាល់និងចលនាដៃមនុស្សយន្ត។ ល។