សាកល្បងប្រតិបត្តិការ ២ ផ្លូវចំហាយសូលុយស្យុង។ វ៉ាល់