សន្ទះផ្សែងរហ័ស

  • Quick exhaust valve

    សន្ទះផ្សែងរហ័ស

    ការគ្រប់គ្រងអង្គធាតុរាវនៅក្នុងសមាសធាតុសំខាន់ៗសមាសធាតុបញ្ជាទិសដៅមួយផ្លូវ។ ជារឿយៗត្រូវបានតំឡើងរវាងស៊ីឡាំងនិងសន្ទះបញ្ច្រាសដូច្នេះខ្យល់នៅក្នុងស៊ីឡាំងមិនឆ្លងកាត់សន្ទះបញ្ច្រាសទេហើយសន្ទះបិទបើកដោយផ្ទាល់។