តម្រងបូមធូលី

  • Vacuum filter

    តម្រងបូមធូលី

    តម្រងបូមធូលីប្រមូលការបំពុល (ភាគច្រើនជាធូលីដី) ដែលត្រូវបានដកចេញពីបរិយាកាសដើម្បីការពារការចម្លងរោគរបស់ប្រព័ន្ធហើយត្រូវបានប្រើរវាងពែងបឺតនិងម៉ាស៊ីនបូមធូលី (ឬសន្ទះបូមធូលី) ។ Mufflers នឹងត្រូវបានតំឡើងនៅក្នុងច្រកផ្សងនៃម៉ាស៊ីនបូមធូលីកំពង់ផែបូម (ឬច្រកផ្សង) នៃសន្ទះបិទបើកនិងច្រកផ្សងនៃស្នប់បូម។